Znajdujesz się w: Deklaracja dostępności
opcja1
Awarie
ul. Graniczna 42
2019-08-29

Wodociagi Płockie Sp. z o.o. Wydział Sieci Wodociągowej informuje, że w związku z usuwaniem  awarii sieci wodociągowej na...

AL. Jana Pawła 74
2019-06-13

Fortum Network Płock Sp. z o.o. informuje, że w dniu 13.06.2019r rozpoczęły się prace związane z usuwaniem awarii...

ul. Chopina 20
2019-06-07

PETROTEL Sp. z o.o. informuje, że w związku z naprawą kabla telekomunikacyjnego

na ul. Chopina 20  zajęto pas...

ul. Grodzka 7
2019-06-04

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że w związku zusuwaniem awarii energetycznej na ul. Grodzkiej 7 zajęto pas drogowy.Powierzchnia zajętego...

Newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o utrudnieniach na drogach to prosimy o dodanie adesu email. W każdej chwili możesz zrezygnować.
Szybki kontakt

Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock
tel. 024 364 01 20
tel./fax 024 367 19 10
e-mail: mzd@mzd-plock.eu
Godziny pracy: 8.00 - 15.00

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://mzd-plock.eu/

Miejski Zarząd Dróg w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-03-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-28.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych); pochodzą z różnych źródeł, brak mapy strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Witold Jakóbiak, witold.jakobiak@mzd-plock.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 364 01 37. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Dostęp do budynku na poziomie zero – Biuro Podawcze + obsługa / pomoc
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: Tablice informacyjne.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: Brak opisów.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Brak miejsc parkingowych. Możliwość korzystania z parkingów Strefy Płatnego Parkowania
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Prawo wstępu z psem asystującym na BOK na poziomie zero.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
7. Opis sposobu dojazdu: MZD Płock ul. Bielska 9/11 – wejście od ulicy
8 .Inne sposoby porozumiewania się: e-mail: mzd@mzd-plock.eu lub telefonicznie: 24 264 01 20 lub osobiście.